Læs om reglerne for udbetaling af Lønmodtagernes dyrtidsfond

Lønmodtagernes dyrtidsfond forkortes LD, og er en opsparing, som man kan få udbetalt senere i sit liv. Hvornår skal man forvente at modtage udbetalingen? Man har mulighed for at få udbetalt det beløb, som man har opsparet igennem Lønmodtagernes dyrtidsfond, når man er fyldt 60 år. Det kan udbetales ved en tilkendelse af offentlig førtidspension. Det kan også fåes, når man skal have udbetalt tjenestemandspension eller når man skal have udbetalt sin tjenestemandslignende pension. Udbetalingen kan også ske sammen med alders- eller invalidepension, som man har fået fra en godkendt pensionsordning. Derudover kan den også ske ved tilkendelse af: erstatning ved tab af minimum 50% arbejdsevne, udenlandsk pension samt erstatning som svarer til ovenstående, flytning til et andet land eller til Grønland og Færøerne eller ved en livstruende sygdom. I tilfælde af dødsfald, bliver værdien af vedkommendes opsparing udbetalt til boet. Dette vil ske automatisk, og foregår efter skifterettens anvisning. Opsparing i investeringspujle Man har siden d. 1. januar år 2000 haft mulighed for at sætte sin opsparing i en investeringspulje, således at pengene kan vokse indtil de kan blive udbetalt. Dette er der mange som har valgt at benytte sig af, for at have et større samlet beløb, den …

Hvor meget kan jeg få i ATP?

Det er meget forskelligt fra person til person, hvor meget man har mulighed for at få udbetalt. Beløbene kan svinge rigtig meget, og det afhænger i høj grad af hvilket arbejde du har. Det beløb du kan få i ATP svinger afhængig af hvor stor din indkomst er, og så afhænger det desuden også af, om du er selvstændig, eller om du er lønmodtager. ATP er en ordning, som er obligatorisk for alle mennesker. Man skal betale ind til sin ATP fra man er fyldt 16 år, og arbejder mindst 9 timer om ugen. Det man sparer op i ATP, har man herefter mulighed for at få udbetalt senere i livet. ATP har man mulighed for at få betalt fra den dag man bliver folkepensionist, og så til den dag man dør. Man har mulighed for at udsætte sin udbetaling til ATP indtil man fylder 75 år. Denne pension, som man har optjent igennem hele sit liv, vil typisk blive udbetalt som en månedlig ydelse. Hvis ATP-beløbet er under 2500 kr Hvis ATP-beløbet årligt er beregnet til at være på 2500 kr eller derunder, så får man udbetalt et engangsbeløb, som er beregnet ud fra kapitalværdien af de fremtidige egenpensionsrettigheder. …

Kan udlændinge få folkepension?

Hvis man er dansk statsborger, har man mulighed for at modtage folkepension. Hvis man som udlænding er flyttet og nu er bosiddende i Danmark, har man også mulighed for at modtage folkepension her i landet, men for at det kan lade sig gøre, kræver det, at man kan leve op til nogle krav der stilles fra statens side. Hvilke krav gør sig gældende for, at man kan få folkepension som udlænding? For at du som udlænding kan få folkepension i Danmark, er det et krav, at du har indfødsret. Det er også det, der kaldes dansk statsborgerskab. Dog er der en undtagelse fra denne regel, som gør, at man har ret til at modtage folkepension, når man har været bosiddende i landet i mindst 10 år. De 10 år, hvor man skal have været bosiddende i landet, skal ligge imellem man er 15 år og til den alder, hvor man skal på pension. Heraf skal minimum 5 af disse år ligge umiddelbart før det tidspunkt, hvorfra der ydes folkepension. Hvis du er i stand til at leve op til ovenstående krav, har du mulighed for at modtage folkepension som udlænding. Hvor meget kan man som udlænding få i folkepension? Hvis …

ATP – udbetaling ved dødsfald

Normalvis er ATP et beløb, som man har optjent igennem rigtig mange år af sit liv på arbejdsmarkedet. ATP er noget som alle skal optjene til, og typisk så vil udbetalingen af ATP ske fra man bliver folkepensionist, og så indtil den dag, man dør. Hvis en af dine nærmeste er afgået ved døden, er der nogle specielle regler, som gør sig gældende i forhold til udbetaling af ATP. Hvis et dødsfald forekommer inden afdøde har nået alderen for folkepension, udgør engangsbeløbet halvdelen af det indbetalte ATP-bidrag efter 1. januar med tillæg af et beløb, som er svarende til halvdelen af et eventuelt indestående, som medlemmet måtte have på sin konto d. 31. december 2012, og der vil være tillæg af forretningen frem til dødsfaldet. Hvis dødsfaldet derimod forekommer efter alderen for folkpension, vil engangsbeløbet blive aftrappet med 1/60 for hver påbegyndt kalendermåned, dødsfaldet forekommer efter alderen for folkepension, hvilket gør, at engangsbeløbet vil bortfalde helt 5 år efter alderen for folkepension. For medlemmer med særskilt konto efter 31. december 2012 Hvis en af dine nærmeste har haft en særskilt konto efter d. 31. december 2012, så kan engangsbeløbet ved dødsfald før alderen for folkepension ikke udgøre et beløb, som er …

Hvad er ATP?

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvilket er dem som administrerer den obligatoriske og lovpligtige pensionsordning. Det er desuden også dem, som administrerer Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Dette forkortes “SUPP”. Kort og godt kan man sige, at ATP er en tvungen pensionsopsparing, som alle mennesker skal have. Det er ganske enkelt et krav fra statslig side, at man har en ATP-opsparing. ATP som selvstændig Hvis man er lønmodtager, bliver ens ATP-bidrag trukket automatisk. Dette er dog ikke tilfældet, hvis man er selvstændig. Er man selvstændig bestemmer man selv, om man vil betale ind til sin ATP. Det er dog ikke et lovkrav, at man har en ATP, hvis man er selvstændig. Hvis man er selvstændig, så er det derimod et krav, at man betaler et beløb ind pr. ansat man har. Det kan du læse mere om ved at gå ind og læse omkring ATP for selvstændige.   ATP er ikke noget man selv kan vælge, da det er en obligatorisk og lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere, som er fyldt 16 år, og som arbejder minimum 9 timer pr uge, hos den samme arbejdsgiver. ATP er en ordning der bliver finansieret af lønmodtagere såvel som arbejdsgivere. Denne finansiering …

Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Folkepension er lavet for at sikre, at alle danske borgere som er over 65, og forlader arbejdsmarkedet har adgang til en indtægt. Det er en forholdsvis stor procentdel af den danske befolkning, som er på folkepension, da der i 2012 var hele 990.000 danske statsborgere, som er på folkepension. Hvor meget og hvornår man kan få folkepension, er blevet ændret flere gange, og er et meget omdiskuteret emne blandt de danske politikere. Så meget kan du få i folkepension Der findes et grundbeløb, som alle folkepensionister kan få, som er på minimum 69.648 kr. Derudover kan man også få tillæg. Det årlige samlede beløb der gives i folkepension sammenlignet med andre sociale ydelser er forholdsvis lavt, men er lavet, da man går ud fra, at de fleste folkepensionister må have opbygget en mindre formue i kraft af deres alder. Dog kan der naturligvis være folk som ikke har dette, og der er naturligvis også forskellige pensionstillæg, som gør, at man kan hæve det samlede beløb man får til at være højere end 69.648 kr om året. Pensionstillægget for gifte/samlevende er på 34.968 kr. Beløbet er højere, hvis du er enlig folkepensionist. Hvis du er enlig folkepensionist, får du et beløb, …